Przywództwo

Potrzebni mężczyni na niebezpiecznwypraw, niskie zarobki, dotkliwy mróz, długie miesice całkowitych ciemnoci, nieustajce zagroenia, bezpieczny powrót wtpliwy, honor i uznanie w przypadku powodzenia. 

The Times, 1914, ogłoszenie Sir Ernesta Shackletona

 

2 dni

2 trenerów

12 uczestników

u

Warsztat Endurance przeznaczony jest dla tych firm i instytucji, które rozumiej, e postawa i umiejtnoci liderów to nie efekt jednorazowego działania, a co, co trzeba pielgnowa, rozwijai stymulowastale i cyklicznie – ale które zdajsobie jednoczenie spraw, e nawet najlepsze szkolenia w standardowej formule mogw kocu okazasiprzeciwskuteczne.

Tym samym firmy te poszukujrozwizaniecodziennych, inspirujcych i dynamicznych, które sprawi, e kluczowe z punktu widzenia biznesu umiejtnoci nadal bdrozwijane, a uczestnicy docenizarówno sens ustawicznej pracy nad sob, jak i oryginalnformułę zajęć.

Obszary Pracy

  • budowanie świadomości korzyści 
i konsekwencji stojących za każdą decyzją menedżera.
  • umiejętność szybkiego podejmowania 
 i komunikowania trudnych decyzji
  • umiejętność prowadzenia dyskusji 
i argumentowania
  • wokół czego budowany jest zespół
  • rola wizji,
  • rola planowania,
  • rola wyznaczania celów,
  • rola stawiania granic,
  • wyznaczania ram

Warsztat oparty na kanwie arktycznej wyprawy sir Ernesta Shackletona z 1914 r. 

Uczestnicy wcielajsiw roldoradców kapitana, podpowiadajc jak powinien zareagowaw kluczowych momentach wyprawy i dlaczego. Porady skonfron- towane z wyborami sir Ernesta Shackletona. Stanowi to punkt wyjcia do pogłębionej dyskusji na temat korzyci i konsekwencji stojcych za decyzjami managera w okrelonych sytuacjach i ich efektywnoci z perspektywy budowania zespołu i osigania załoonego celu.
 Wnioski przekładane sna codzienne decyzje biznesowe.

Na poziomie praktycznym program uzupełniany jest omówieniem 
i przećwiczeniem wybranych narzędzi menedżera (m.in. expose, udzielanie informacji zwrotnej, komunikowanie trudnych decyzji, zarządzanie konfliktem)